Stranica 1 od 2 12 ZadnjeZadnje
Pokazujem rezultate 1 do 10 od 14

Prekovremeni sati

Raspravljate o temi Prekovremeni sati u Posao forumu, dio Život i Stil foruma; Kako se obracunavaju prekovremeni sati? Radim kao nocni cuvar i fond sati mjesecno mi je 168. nemam tjedne satnice jer ...

 1. #1
  Forumaš Plave Krvi Avatar od korisnika GajbaPive
  Datum registracije
  04-01-06
  Lokacija
  'z bregov
  Starost
  35
  Poruka
  5,149
  Liked
  665 times

  Prekovremeni sati

  Kako se obracunavaju prekovremeni sati?
  Radim kao nocni cuvar i fond sati mjesecno mi je 168. nemam tjedne satnice jer jedan tjedan radim 36, drugi tjedan 48 sati,...
  uglavnom, da li se meni prekovremeni sati broje od dana kada ostvarim fond sati (npr. 25. u mjesecu) ili mi se prekovremeni obracunavaju na obracunu place.
  problem je u tome sto ja fond sati najcesce ostvarim oko 25. u mjesecu, i onda bi mi se satnica trebala uvecavati za 10%.
  kako su mi nocne vec uvecane za 10% (kako ih i radim) ja u stvari ne dobivam nista vise od toga sto dobivam za nocni rad. a ako radim slucajno koju nedjelju ili praznik nakon ostvarenog fonda sati, onda jos i gubim jer za ned ili praznik dobivam 30% uvecanu satnicu, a za prekovremene samo 10% kako se prikazuje na platnoj listi.
  nadam se da ste shvatili i nadam se nekom odgovoru
  hvala!
  izradjujem i prodajem sprave za vjezbanje. mail: drasko2002@gmail.com

 2. #2
  V.I.P. Član
  Datum registracije
  27-02-07
  Lokacija
  slavonske močvare
  Poruka
  10,018
  Liked
  867 times

  Re: Prekovremeni sati

  Radni tjedan je osnov za trajanje radnog vremena i iznosi 40 sati (prije 42 sata) u Hrvatskoj. Prouči si Zakon o radu. Tamo imaš puno toga, ali ćeš isto tako uočiti da su mnoge stvari nedorečene, odnosno da ih reguliraju lokalni pravilnici, kolektivni ugovori i slične stvari.

  Prekovremeni rad

  Članak 41.

  (1) U slučaju više sile, izvanrednoga povećanja opsega rada i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik na zahtjev poslodavca mora raditi duže od punoga radnog vremena (prekovremeni rad), najviše 10 sati tjedno.

  (2) Ako prekovremeni rad određenoga radnika traje duže od četiri tjedna neprekidno ili više od dvanaest tjedana tijekom kalendarske godine, odnosno ako prekovremeni rad svih radnika određenoga poslodavca prelazi 10 posto ukupnoga radnog vremena u određenome mjesecu, o prekovremenom radu mora se obavijestiti inspektor rada.

  (3) Ako inspektor rada posumnja da prekovremeni rad štetno utječe na zdravlje i radnu sposobnost radnika, odredit će rok u kojem poslodavac o tomu mora pribaviti nalaz i mišljenje ovlaš*tenog liječnika.

  (4) Inspektor rada će zabraniti prekovremeni rad ako on štetno utječe na zdravlje i radnu sposobnost radnika ili ako se njegovim prekomjernim korištenjem onemogućuje zapošljavanje nezaposlenih osoba.

  (5) Zabranjen je prekovremeni rad malodobnih radnika.

  (6) Trudnica, majka s djetetom do tri godine starosti i samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti može raditi prekovremeno samo ako dade pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

  (7) Inspektor rada zabranit će prekovremeni rad malodobnika te osobe iz stavka 5. ovoga članka koja nije dala pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na prekovremeni rad.

  Raspored radnoga vremena

  Članak 42.

  (1) Ako dnevni i tjedni raspored radnoga vremena nije odre*đen propisom, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu, o rasporedu radnoga vremena odlučuje poslodavac pisanom odlukom.

  (2) Poslodavac mora obavijestiti radnike o rasporedu ili pro*mjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada.

  Preraspodjela radnoga vremena

  Članak 43.

  (1) Ako narav posla to zahtijeva, puno ili nepuno radno vri*je*me može se preraspodijeliti tako da tijekom jednoga razdoblja traje duže, a tijekom drugoga razdoblja kraće od punoga ili nepunoga radnog vremena.

  (2) Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, prosječno radno vr*ijeme tijekom kalendarske godine ili drugoga razdoblja odre*đe*no*ga kolektivnim ugovorom, ne smije biti duže od punoga radnog vremena.

  (3) Preraspodijeljeno radno vrijeme, ne smatra se prekovremenim radom.

  (4) Ako je radno vrijeme preraspodijeljeno, ono ne smije biti duže od 52 sata tjedno.

  (5) Za poslove sezonske naravi kolektivnim ugovorom može se predvidjeti da preraspodijeljeno radno vrijeme smije biti duže od 52 sata tjedno, ali ne duže od 60 sati tjedno.

  (6) Ako radnik radi nepuno radno vrijeme kod dva ili više poslodavca, za preraspodjelu nepunoga radnog vremena potreban je pristanak radnika.

  (7) Zabranjen je rad malodobnika u preraspodijeljenom punom radnom vremenu.

  (8) Trudnica, majka s djetetom do tri godine starosti i samo*hrani roditelj s djetetom do šest godina starosti može raditi u preraspodijeljenom punom radnom vremenu samo ako dade pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.

  (9) Inspektor rada zabranit će rad u preraspodijeljenom punom radnom vremenu malodobnika i osobe iz stavka 8. ovoga članka koja nije dala pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodijeljenom punom radnom vremenu.

  (10) Ako preraspodjela radnoga vremena nije predviđena ko*lek*tivnim ugovorom, odnosno sporazumom sklopljenim između rad*ničkog vijeća i poslodavca, poslodavac mora zatražiti suglasnost inspektora rada za preraspodjelu radnoga vremena.

  (11) Inspektor rada može dati suglasnost najduže za kalendarsku godinu.
  VIII. NOĆNI RAD

  Vrijeme noćnoga rada

  Članak 59.

  (1) Rad u vremenu između 22 sata uvečer i 6 sati ujutro idu*će*ga dana, a u poljoprivredi između 22 sata uvečer i 5 sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom, ako za određeni slučaj ovim ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća nije drukčije određeno.

  (2) Ako je rad organiziran u smjenama, mora se osigurati izmjena smjena, tako da radnik radi noću uzastopce najviše jedan tjedan.

  Zabrana noćnoga rada žena u industriji

  Članak 60.

  (1) Zabranjen je noćni rad žena u industriji, osim ako je iznimno, u slučaju ozbiljne opasnosti, zbog zaštite nacionalnih interesa, takav rad odobrio ministar nadležan za rad.

  (2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju samo članove svoje obitelji.

  (3) Zabrana noćnoga rada iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na žene koje obavljaju vodeće i tehničke poslove, odnosno na žene zaposlene u zdravstvenoj i socijalnoj službi za koje nije uobičajeno da obavljaju poslove fizičke naravi.

  (4) Ministar nadležan za rad mora prije davanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka pribaviti o tome mišljenje sindikata i udruge poslodavaca.

  (5) Iznimno, ženi se može narediti rad noću i bez prethodnog odobrenja ministra rada, ako je takav rad prijeko potreban zbog više sile ili sprječavanja kvara na sirovinama.

  (6) O noćnom radu iz stavka 5. ovoga članka mora se u roku od 24 sata obavijestiti inspektora rada.

  (7) Inspektor rada može zabraniti noćni rad iz stavka 5. ovoga članka ako ocijeni da takav rad nije prijeko potreban, odnosno da ne postoji viša sila ili opasnost od kvara na sirovinama.

  (8) Ministar nadležan za rad ovlašten je pravilnikom odrediti koje djelatnosti, u smislu stavka 1. ovoga članka, spadaju u industriju.

  Izuzeci od zabrane noćnoga rada žena u industriji

  Članak 61.

  (1) Zbog potrebe boljeg iskorištavanja sredstava za rad, po*ve*ćanja zaposlenosti ili sličnih važnih gospodarskih ili socijalnih razloga, ministar nadležan za rad može odlučiti da se noćnim radom smatra vrijeme različito od vremena propisanog u članku 59. ovoga Zakona, odnosno da se od zabrane noćnoga rada izuzmu žene:

  1. u određenoj industrijskoj grani ili djelatnosti, odnosno u određenom zanimanju, pod uvjetom da udruge poslodavaca i sindikati o tome sklope sporazum ili dadu na to svoj pristanak,

  2. kod jednog ili više poslodavaca, koji nisu obuhvaćeni odlukom iz točke 1. ovoga stavka, pod uvjetom:

  – da poslodavac i radničko vijeće o tome sklope sporazum, te

  – da se o tome zatraži mišljenje udruge poslodavaca i sindi*ka*ta industrijske grane ili djelatnosti, odnosno određenoga zanimanja.

  (2) Kod poslodavca koji nije obuhvaćen odlukom donesenom u skladu s odredbom stavka 1. točke 1. ovoga članka, odnosno s kojim nije sklopljen sporazum iz stavka 1. točke 2. podstav*ka 1. ovoga članka, ured državne uprave u županiji nadležan za poslove rada prema mjestu sjedišta poslodavca, može odobriti da se od zabrane noćnog rada izuzmu žene, pod uvjetom:

  – da je o tome zatraženo mišljenje radničkog vijeća te udruge poslodavaca i sindikata industrijske grane ili djelatnosti, odnosno određenog zanimanja,

  – da se ured državne uprave u županiji nadležan za poslove rada uvjeri u prikladnost poduzetih mjera sigurnosti i zaštite na radu, socijalnih službi i jednakih mogućnosti i postupanja s radnicama, te

  – da odobrenje važi za određeno ograničeno razdoblje koje nije duže od dvije godine te da se može obnoviti u postupku i pod uvjetima propisanim za njegovo donošenje.

  (3) Trudnica i majka do dvije godine djetetova života te samohrana majka s djetetom do tri godine djetetova života, ne smije biti izuzeta od zabrane noćnoga rada, osim ako to sama traži.

  (4) O žalbi protiv odobrenja iz stavka 2. ovoga članka odlu*čuje ministarstvo nadležno za rad.

  Noćni rad malodobnika

  Članak 62.

  (1) Za malodobnike zaposlene u industriji rad u vremenu između 19 sati uvečer i 7 sati ujutro idućega dana, smatra se noć*nim radom.

  (2) Za malodobnike zaposlene izvan industrije rad u vremenu između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro idućeg dana, smatra se noćnim radnom.

  (3) Zabranjen je noćni rad malodobnika, osim ako je takav rad prijeko potreban zbog više sile.

  (4) Zabrana noćnoga rada iz stavka 3. ovoga članka može se u slučaju ozbiljne opasnosti, zbog zaštite nacionalnih interesa, privremeno ukinuti odlukom ministra nadležnog za rad.

  (5) Ministar nadležan za rad ovlašten je pravilnikom odrediti koje djelatnosti, u smislu stavka 1. ovoga članka, spadaju u industriju.

 3. #3
  Forumaš Plave Krvi Avatar od korisnika GajbaPive
  Datum registracije
  04-01-06
  Lokacija
  'z bregov
  Starost
  35
  Poruka
  5,149
  Liked
  665 times

  Re: Prekovremeni sati

  hvala. ali kao sto si rekao, stvari su nedorecene u ''zakonu o radu'', zato mi i treba inidividualna iskustva i znanja.
  izradjujem i prodajem sprave za vjezbanje. mail: drasko2002@gmail.com

 4. #4
  prof. Foruma Avatar od korisnika opaka
  Datum registracije
  02-06-07
  Poruka
  1,861
  Liked
  7 times

  Re: Prekovremeni sati

  Fond sati za određeni mjesec računa se na način da se broj radnih dana ( od pon do petka ) pomnozi sa 8. Sve što je preko fonda smatraju se prekovremeni sati koji se obracunavaju ovisno dal se radi o blagdanu, nocnom ili redovnom radu.
  Nacin obracuna place u tvom slucaju nije u skladu sa zakonom
  Ne treba meni zvijezda sa neba, meni samo treba kada se probudim da mi kažeš...dobro jutro moja voljena

 5. #5
  V.I.P. Član
  Datum registracije
  27-02-07
  Lokacija
  slavonske močvare
  Poruka
  10,018
  Liked
  867 times

  Re: Prekovremeni sati

  Citat Pravi autor: GajbaPive Pogledaj Poruke
  hvala. ali kao sto si rekao, stvari su nedorecene u ''zakonu o radu'', zato mi i treba inidividualna iskustva i znanja.
  Moraš znati što piše u lokalnom pravilniku o radu u vašoj firmi, moraš znati imate li potpisan kakav ugovor ili dogovor sa sindikatom i što u njemu piše.

  Npr. Zakon kaže da se rad nedjeljom plaća uvećano ali ne piše koliko. dakle uvećano je i 0,5% ali je praksa da je to nekih 30-50%. To je određeno nekim drugim aktom koji tvoja firma ima.

  Razni su načini obračuna plaće (različiti računalni programi) ali bi iz svakog načina moralo biti vidljivo koliko ti je što plaćeno.

  Ako si radio nedjeljom od 22-06 ta smjena ti je uvećano plaćena kao rad nedjeljom za određeni postotak i isto tako uvećano za određeni postotak zbog noćnog rada (npr. 20% za rad nedjeljom i 30% za noćni rad - dakle ta smjena ti je plaćena 50% više od uobičajenog radnog dana).

 6. #6
  Forumaš Plave Krvi Avatar od korisnika GajbaPive
  Datum registracije
  04-01-06
  Lokacija
  'z bregov
  Starost
  35
  Poruka
  5,149
  Liked
  665 times

  Re: Prekovremeni sati

  hvala!
  izradjujem i prodajem sprave za vjezbanje. mail: drasko2002@gmail.com

 7. #7
  V.I.P. Član
  Datum registracije
  27-02-07
  Lokacija
  slavonske močvare
  Poruka
  10,018
  Liked
  867 times

  Re: Prekovremeni sati

  Molim (ako je meni zahvala).

  Čitam ponovo tvoju prvu poruku pa vidim da ti dosta toga nije jasno.

  Nije bitno do kada si ostvario fond, već je bitno koliko imaš sati više od fonda za taj mjesec - ti sati su ti plaćeni uvećano za xx% kao prekovremeni rad.

  Isto tako ti se zbroje sate koje si radio nedjeljom i dobiješ ih plaćeno uvećano, pa isto tako se zbroje sati u noćnim smjenama i plate se uvećano ....

  Sve to treba biti prikazano na platnoj listi.

 8. #8
  Akademik Eastend Arrows Champion, Gold Diggers Champion Avatar od korisnika Locrian85
  Datum registracije
  30-05-07
  Lokacija
  Ri
  Starost
  32
  Poruka
  5,730
  Liked
  12 times

  Re: Prekovremeni sati

  Ako radiš kod privatnika (vjerovatno) je fora u tome što ti se neće prekovremeni obračunavati prema punoj plaći nego prema osnovici na koju si prijavljen (neki skromni minimalac vjerovatno).....

  Tako da i na to obratiš pozornost.....

  Voljeni grade, za tebe dišem, najljepšu pjesmu srcem ti pišem...
  ×××
  Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj...

 9. #9
  Forumaš Plave Krvi Avatar od korisnika GajbaPive
  Datum registracije
  04-01-06
  Lokacija
  'z bregov
  Starost
  35
  Poruka
  5,149
  Liked
  665 times

  Re: Prekovremeni sati

  Citat Pravi autor: anthlon Pogledaj Poruke
  Molim (ako je meni zahvala).

  Čitam ponovo tvoju prvu poruku pa vidim da ti dosta toga nije jasno.
  nije mi jasno jer muljaju s platnim listama. placa mi je 18,5kn/h, a na platnoj listi mi pisu 16kn/h, sve izracunaju i onda dodaju nekakvu stimulaciju koja se po njima racuna neznam kako. uglavnom, muljaju, a ja pokusavam shvatiti u kojem tocno dijelu muljaju, a problem je u tome sto neznam kakav je njihov pravilnik za racunanje placa.
  da li postoji nesto takvo sto se zove ''pravilnik za obracun placa'' u svakoj firmi? ili je to prepusteno na izbor svakom privatniku da radi sta zeli.
  izradjujem i prodajem sprave za vjezbanje. mail: drasko2002@gmail.com

 10. #10
  V.I.P. Član
  Datum registracije
  27-02-07
  Lokacija
  slavonske močvare
  Poruka
  10,018
  Liked
  867 times

  Re: Prekovremeni sati

  Mislim da ne postoji univerzalni obrazac za sve firme po pitanju obračuna plaća.

  Sve što nije u Zakonu o radu regulira se: kolektivnim ugovorim, sporazumom između poslodavca i radničkog vijeća, ugovorom o radu ... lokalnim aktima.

  Ugovor o radu vjerojatno imaš, a ostale akte imaš pravo tražiti na uvid.

  Bez pravih informacija ti ne mogu više pomoći.
  Možda se javi netko tko može.

Stranica 1 od 2 12 ZadnjeZadnje

Lajkaj nas na Facebooku