PHP podržava veći broj operatora, odnosno vrsta operatora. U prethodnom prilogu, kada smo govorili o izrazima spomenuli smo neke operatore uspoređenja (==) i inkrementalni operator (++). Sada ćemo vam predstaviti najvažnije operatore koji se koriste u kodiranju, a koje ćemo grupirati u nekoliko kategorija:

· Aritmetički operatori –

Naravno, nalaze se na prvom mjestu pošto se najčešće upotrebljavaju, a i svih ih poznajemo od ranije. Aritmetičke operatore čini 5 operatora:

* Zbrajanje - ($x + $y) - zbraja varijable.
* Oduzimanje - ($x - $y) - predstavlja razliku između varijabli.
* Množenje - ($x * $y) - proizvod dve varijable.
* Dijeljenje - ($x / $y) - količnik dijeljenja dve varijable. Pri dijeljenju dobijamo cijelobrojnu vrijednost ako su operandi cijelobrojne vrijednosti, a ako su decimalne dobijamo decimalnu vrijednost.
* Modulo - ($x % $y) - ostatak pri dijeljenju varijabli.

· Operatori dodeljivanja –

Sa njima smo se već sretali. Osnovni operator je "=", koji lijevom operandu dodjeljuje vrijednost desnog operanda. Pri dodjeli vrijednosti sam izraz dodjeljivanja može biti jedan operand. Pogledajte slijedeci primjer:

PHP kod:
$x = ($y 3) + 
Varijabla "$x" ima vrijednost 6 , što je rezultat zbrajanja vrednosti 3 i varijable "$y", kojoj je prethodno dodjeljena vrednost 3. Pored ovog osnovnog operatora imamo i "kombinirane" operatore, gdje kombiniramo operator dodjele i bilo koji aritmetički ili string operator. Na primjer:

PHP kod:
$x 3;

$x += 5;

// varijabla $x ima vrijed. 8, jer kao sto smo rekli: $x = $x + 5;

$y "Bok ";

$y .= "svima!";

// varijabla $y ima vrijed. "Bok svima!",

//kombinirali smo operatore "=" i "." 
· Komparacioni operatori –

Ovi operatori, kao što im i ime kaže, služe za komparaciju (uspoređivanje) dvije vrijednosti:

* $x == $y - operator "jednako".
* $x === $y - operator "identično". Operator vezan za PHP verzije 4, a označava da su dvije vrijednosti "identične" ako imaju istu vrijednost i ako su istog tipa.
* $x != $y - operator "nejednako".
* $x !== $y - operator "nisu identični", znači suprotno operatoru "identični".
* $x < $y - operator "manje od".
* $x > $y - operator "vece od".
* $x <= $y - operator "manje ili jednako".
* $x >= $y - operator "vece ili jednako".

· Inkrementalni operatori –

Kao i kod jezika C, imamo operatore koji služe za povećanje/smanjenje vrijednosti varijabli za jedan:

* ++$x - operator povećava vrijednost varijable $x za jedan, pa tek onda vraća varijablu $x.
* $x++ - vraća se prvo vrijednost varijable, pa se zatim ista uvećava za jedan.
* --$x - smanjuje vrijednost varijable, pa onda vraća njenu vrijednost.
* $x-- - vraća trenutnu vrijednost varijable, pa je zatim smanjuje za jedan.

Evo i jednog primjera:

PHP kod:
<?php

echo "<h3>Uvećanje nakon dodjele</h3>";

$a 5;

echo 
"Varijabla a : " $a++ . "<br>n";

echo 
"Varijabla a : " $a "<br>n";

?>
U prvom redu će se ispisati pet (5), a u drugom šest (6).

· String operatori –

Ovdje postoje samo dva operatora, prvi je operator spajanja stringova - ".", koji kao rezultat vraća spojeni string, lijevog i desnog argumenta. A drugi, je operator dodjele i spajanja - ".=", koji na vrijednost lijevog argumenta dodaje vrijednost desnog argumenta. Na primjer:

PHP kod:
$a "Bok ";

$b $a "Svijete!";

// sada $b sadrzi "Bok Svijete!"

$a "Bok ";

$a .= "Svijete!";

// sada $a sadrzi "Bok Svijete!"